Page content

Waarborgfonds

Waarborgfonds

Waarborgfonds

Wat is Waarborgfonds Eigen Woningen?

Het doel van het Waarborgfonds is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting (WEW) Waarborgfonds Eigen Woningen is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Missie

De stichting heeft eveneens als doel het bevorderen van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland, alsmede het hiertoe op de financiële markten bevorderen van de financierbaarheid van eigen woningen. Onder een “duurzaam gunstig klimaat” wordt verstaan dat woonconsumenten ook bij veranderende conjuncturele omstandigheden in staat zijn op een veilige en verantwoorde wijze voldoende financiële middelen tegen een zo laag mogelijke prijs te verkrijgen ten behoeve van de financiering van de aankoop, de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de eigen woning. De stichting realiseert haar doel binnen het actuele overheidsbeleid ten aanzien van de woningmarkt, met inachtneming van het actuele overheidsbeleid ten aanzien van het functioneren van de financiële markten.

Jaarlijks “nieuwe” regels

Het Fonds (Eigen Woningen ) stelt jaarlijks de regels op voor een NHG-hypotheek. Aan deze regels dienen hypotheekaanbieders zich te houden bij het verstrekken van een NHG-hypotheek. Deze voorwaarden bepalen onder andere wat het maximale hypotheekbedrag is dat u kunt lenen onder de Nationale Hypotheek Garantie.

WEW Borg voor de lening

Wanneer u kiest voor een NHG-hypotheek, staat het Waarborgfonds-Eigen-Woningen borg voor de lening. Dit geeft u meer zekerheid. Ook bieden hypotheekaanbieders een korting aan op de hypotheekrente. Het WEW is een private instelling met achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten. Dit betekent dat het WEW te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Als gevolg hiervan beschouwt De Nederlandsche Bank de Nationale Hypotheek Garantie als een overheidsgarantie. Hieruit vloeit voort dat leningen met NHG voor de geldverstrekker doorgaans minder solvabiliteit vereisen. Dit voordeel voor geldverstrekkers wordt aan consumenten “teruggegeven” door de lagere hypotheekrente op een hypotheek met NHG.

Begrippenlijst >>

Contact >>