Page content

Uitstel financieringsvoorbehoud

Uitstel financieringsvoorbehoud

Uitstel financieringsvoorbehoud

Wat betekent Uitstel Financieringsvoorbehoud?

Wanneer een deal wordt gesloten is dat onder voorbehoud van financiering. De koper krijgt een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening niet voor elkaar, dan kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. Er moet dan een beroep worden gedaan op artikel 16. De Ontbindende voorwaarde. Ook kan de koper uitstel financieringsvoorbehoud vragen.

Regelmatig komt het voor dat de datum van artikel 16 dichterbij komt maar de hypotheek nog niet finaal akkoord is. De hypotheekadviseur van de koper kan dan uitstel aanvragen bij de verkoper of diens makelaar. De koper kan zelf ook uitstel aanvragen.

Het is slim om dat uitstel een aantal dagen voor het verstrijken van de ontbindende voorwaarden aan te vragen. De verkoper heeft dan even rustig de tijd dit met de verkopers te bespreken. Eigenlijk sta je dan als verkoper met de rug tegen de muur. Je moet wel uitstel verlenen anders staat de deal op de tocht.

Voorbeeld artikel 16 koopovereenkomst

artikel 16. Ontbindende voorwaarden.

16.1 Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

  1. .op DATUM door of namens de daartoe aangewezen gemeentelijke instantie geen vergunning aan koper is verleend om met de zijnen de onroerende zaak te betrekken tenzij hem daartoe een bindende toezegging door de bevoegde autoriteit is gedaan;
  2. op DATUM koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van PERCENTAGE  van de koopsom geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan gangbaar bij een erkende geldverstrekkende instelling, of een rentepercentage niet hoger dan gangbaar bij een erkende geldvertrekkende instelling, bij de volgende hypotheekvorm: middels iedere gangbare hypotheekvorm of combinatie hiervan zoals die worden verstrekt door de grote geldverstrekkende instellingen in Nederland. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht; en/of
  3. op DATUM koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen.

Begrippenlijst >>

Contact >>