Page content

Onderzoeksplicht koper

Wat is Onderzoeksplicht koper?

Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoeksplicht. Sommige gebreken zijn al jaren bij de verkoper bekend maar niet direct zichtbaar. Dat moet gemeld worden.

Verkoper verplicht te informeren

De verkoper is namelijk verplicht de koper te informeren over zaken die van belang kunnen zijn. Ernstige of onverwachte gebreken, zoals een lekkage, behoren daartoe. Gebreken die bij de bezichtiging ontdekt kunnen worden, kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd en komen voor rekening van de koper. De onderzoeks-plicht geldt ook voor juridische aspecten. Een goed voorbeeld daarvan zijn erfdienstbaarheden, zoals een recht van overpad. Verkoper is verplicht de gebreken of belemmeringen die hij weet te melden. Echter een verkoper hoeft geen onderzoek te verrichten die normaal gesproken aan de koper toebehoort.

Onderzoeksplicht koper

Onderzoeksplicht koper

Uitspraak Hoge Raad

(Bron: siebert-becker)

Op 17 oktober 2014 . heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan of de voor de verkoper optredende makelaar verplicht is om ten behoeve van een (potentiële) koper onderzoek te doen naar hypotheekrechten of beslagen op het te verkopen onroerend goed, dan wel te waarschuwen voor de mogelijkheid daarvan.

Hoge Raad oordeelt

De Hoge Raad oordeelt dat de vraag of een makelaar die voor de verkoper optreedt, jegens een (potentiële) koper voldoende zorgvuldig heeft gehandeld, dient te worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval. Dat zou anders zijn als de (potentiële) koper aan de verkopende makelaar zou hebben gevraagd of het perceel bezwaard was.

Mededelingsplicht

In beginsel geldt dat op grond van de redelijkheid en billijkheid op de verkoper van onroerend goed een mededelingsplicht rust met betrekking tot de hem bekende informatie die voor de (potentiële) koper van essentieel belang is. Het gaat dan om de bij informatie welke bij de verkoper bekend is. Alleen in bijzondere omstandigheden zal een verkoper en ook de makelaar van de verkoper een onderzoeksplicht hebben. Om bepaalde informatie te vergaren en te delen. In het geval de (potentiële) koper aan de verkopende makelaar bijvoorbeeld expliciet vraagt naar het bestaan van een erfdienstbaarheid dan kan, volgens de heersende rechtspraak, de verkopende makelaar niet zonder nader onderzoek stellig een ontkennend antwoord geven.

Onderzoek in belang van koper

Het uitgangspunt blijft echter dat de verkoper naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de regel niet is gehouden tot het doen van onderzoek in het belang van de koper. Bij gebreke van bijzondere (bijkomende) omstandigheden. Valt dan inderdaad ook niet in te zien waarom een verkopersmakelaar, handelend ten behoeve van de verkoper als zijn opdrachtgever. Wel (eerder) tot een dergelijk onderzoek gehouden zou zijn.

Fysieke eigenschappen

Voor kopers is en blijft het belangrijk om bij de aankoop van onroerende zaken zich volledig te laten informeren over de fysieke eigenschappen van de onroerende zaak en zo nodig daarover nadere vragen te stellen. In sommige gevallen kan de onderzoeksplicht zover gaan dat van een (potentiële) koper verwacht wordt dat hij een bouwkundig onderzoek laat uitvoeren, vooral bij oudere onroerende zaken waarbij gebreken verwacht kunnen worden. De (potentiële) koper mag overigens wel uitgaan van de juistheid van de door de verkoper gedane mededelingen. Laat een (potentiële) koper na om vragen te stellen of een onderzoek in te stellen, dan kan een feitenrechter dat in het nadeel uitleggen van de koper.

Bekijk ook de video

Begrippenlijst >>

Contact >>