Page content

Handelingsbekwaam

Handelingsbekwaam

Handelingsbekwaam

Wat is Handelingsbekwaam?

Men is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt, dan dient u handelings-bekwaam te zijn. Iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten een is daar volledig verantwoordelijk voor. Met andere woorden: een kind van twaalf mag nog geen huis kopen, omdat het nog niet handelings-bekwaam is.

Minderjarigen – Handlichting (art. 1:235 BW)

Volgens artikel 1:234 BW zijn minderjarigen handelings-bekwaam, mits zij met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger handelen en voor zover de wet niet anders bepaalt. De toestemming wordt verondersteld te zijn verleend aan de minderjarige.

Indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten. Via de kantonrechter kan een zestien- of zeventienjarige verzoeken de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen van meerderjarigen te verkrijgen.

Eigen belangen niet goed behartigen

Soms kunnen meerderjarige mensen hun eigen belangen niet goed behartigen. Ze overzien de consequenties van hun beslissingen niet en kunnen daardoor niet altijd de juiste beslissingen nemen. Dat kan gelden voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problematiek, mensen met een verslavingsproblematiek en mensen met dementie.

Wanneer iemand in een dergelijke situatie onder curatele gesteld is. Is hij automatisch handelingsonbekwaam. Alle rechtshandelingen die hij verricht zonder toestemming van de curator kunnen door die curator ongedaan worden gemaakt.

Onder curatele gestelden

Door de rechtbank kan een meerderjarige onder curatele gesteld worden vanwege bijvoorbeeld een psychische aandoening. De gewoonte van drankmisbruik of verkwisting (art. 1:378 BW). Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam.

De rechter stelt bij het verzoek steeds een neuropsychiater aan om de persoon te onderzoeken en een curator met dezelfde bevoegdheden als de voogd. De curatele kan tot een eind komen als de oorzaken ervan niet meer bestaan en na een vonnis tot opheffing.

Begrippenlijst >>

Contact >>