Page content

Gemeentelijke lasten

Gemeentelijke lasten

Gemeentelijke lasten

Wat zijn gemeentelijke lasten?

De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a.

  • Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht;
  • Begraafplaatsrechten (onderhoud);
  • Onroerende-zaak belastingen (OZB);
  • Precariobelasting;
  • Rioolheffing
  • Wet waardering onroerende zaakbelastingen (WOZ)

Afvalstoffenheffing

Bent u gebruiker van een perceel (huis) waar de gemeente een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen? Dan betaalt u Afvalstoffenheffing. 

Verhuizing?

Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een ontheffing (vermindering van het aanslagbiljet) van de afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Zwolle, dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het aantal resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Een verhuizing binnen Zwolle meldt u bij de gemeente Zwolle. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Krijgt u op het nieuwe adres ook het aanslagbiljet en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het aanslagbiljet met u mee. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing. De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.

Reinigingsrecht

De gemeente vraagt een bijdrage in de kosten voor het wekelijks ophalen van bedrijfsafval van beperkte omvang, aangeboden in minicontainers of door middel van een milieupas of toegangspas. Dit betreft een gemeentelijke dienst welke wordt uitgevoerd door de ROVA. U kunt zich hiervoor vrijwillig voor aan- of afmelden.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken wanneer de verkeerde gebruiker is aangeslagen of de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt. U moet dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Lees er meer over op de website van de gemeente.

Onroerende-zaak belasting

De OZB wordt geheven over de vastgestelde WOZ-waarde van objecten (woningen, bedrijfspanden etc.). De OZB bestaat uit twee delen; het eigenarendeel en het gebruikersdeel.

De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die per 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfsgebouw of een stuk grond in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand (niet-woning) in gebruik heeft. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand, dan ontvangt u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als voor de OZB-gebruikersbelasting een aanslag.

Het komt voor dat in de totale waarde van een niet-woning een woondeel aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij een agrarisch object. Als 70% of meer van de WOZ-waarde betrekking heeft op de woning of onderdelen die dienstbaar zijn aan de woning, bijvoorbeeld een carport, berging of tuinhuisje, wordt het object beschouwd als een woning. Als dit minder is dan 70% dan wordt het object aangeduid als een niet-woning. Op het aanslagbiljet is daar rekening mee gehouden.

Grondslag Gemeentelijke lasten OZW

De grondslag voor de aanslagen OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand, zoals die staat vermeld op het gecombineerde biljet ‘aanslag en waardebeschikking Wet WOZ’ met waardepeildatum 1 januari.

Bij verhuizing – verkoop – overlijden – of andere wijziging

De OZB wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Verhuizing, verkoop, overlijden of andere wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van gebruik van een bedrijfspand heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag.

Bezwaar maken

Er zijn situaties waarin u bezwaar kunt maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld als u bent aangeslagen voor een pand, waarvan u op 1 januari geen eigenaar en/of gebruiker bent. Het indienen van een bezwaar doet u via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de OZB. Lees meer over kwijtschelding aanvragen op de website van de gemeente.

Bron: GBLT en Website Gemeente

Begrippenlijst >>

Contact >>