Page content

Financieringsvoorbehoud

Financieringsvoorbehoud

Financieringsvoorbehoud

Wat is Financieringsvoorbehoud?

Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel genoemd; voorbehoud financiering. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat de koper de overeenkomst kan ontbinden indien de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek / lening verstrekt. Indien de bank de lening niet verstrekt kan de koper een beroep doen op dit artikel en de koop ontbinden.

Veelal wordt een termijn van 3 tot 6 weken afgesproken waarbij de koper de gelegenheid krijgt de hypotheek te regelen. Indien de koper de ontbinding in wil roepen zal hij/zij moeten bewijzen waarom de bank de hypotheek niet verstrekt. Zij zullen dan gegevens aan moeten leveren waaruit blijkt dat de lening voor het huis is afgewezen.

Voorbeeld artikel 16 koopovereenkomst

artikel 16. Ontbindende voorwaarden.

16.1 Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

  1. .op DATUM door of namens de daartoe aangewezen gemeentelijke instantie geen vergunning aan koper is verleend om met de zijnen de onroerende zaak te betrekken tenzij hem daartoe een bindende toezegging door de bevoegde autoriteit is gedaan;
  2. op DATUM koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van PERCENTAGE  van de koopsom geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan gangbaar bij een erkende geldverstrekkende instelling, of een rentepercentage niet hoger dan gangbaar bij een erkende geldvertrekkende instelling, bij de volgende hypotheekvorm: middels iedere gangbare hypotheekvorm of combinatie hiervan zoals die worden verstrekt door de grote geldverstrekkende instellingen in Nederland. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht; en/of
  3. op DATUM koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen.

Voorkeursrecht

16.2 Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Verplichting

16.3 Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde vergunning en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toestemming en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen. De partij die de ontbinding inroept. Dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen uiterlijk op de eerste werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen.

Mededeling schriftelijk

Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 16.1 onder sub b., wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overlegd.

Stukken overleggen

In aanvulling hierop/ in afwijking hiervan komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient te overleggen. Om te voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’: koper is verplicht om kopieën af te geven van de informatie en bescheiden welke hij in het kader van de hypotheekaanvraag aan de banken c.q. erkende geldverstrekkende instellingen heeft verstrekt. In de afwijzing dienen minimaal vermeld te staan. De namen van de aanvragers, de reden van afwijzing en het gevraagde hypotheekbedrag. Indien de mededeling niet goed gedocumenteerd is. Behoeft de verkoper geen genoegen te nemen met ontbinding. Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij deze verplicht, en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.

Begrippenlijst >>

Contact >>