Page content

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Wat is een Erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De bekendsten zijn onder andere; Recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in te grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een erfdienst-baarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij helpen.

Recht van overpad

Eén van de meeste bekende vormen van de erfdienstbaarheid is wel het recht van overpad. Stelt u zich twee naast elkaar gelegen stukken grond (verder: percelen) voor. Het ene perceel is eigendom van eigenaar 1, het andere perceel van eigenaar 2. Het perceel van eigenaar 2 bevindt zich echter achter het perceel van eigenaar 1. Om op zijn eigen perceel te kunnen komen, moet eigenaar 2 gebruik maken van het perceel van eigenaar 1.

Eigendom is het meest omvattende recht, wat betekent dat eigenaar 1 in principe niet hoeft toe te staan dat eigenaar 2 gebruik maakt van het perceel van eigenaar 1. In de meeste gevallen zullen beide eigenaren gelukkig afspraken maken over dit gebruik. Zij zouden in dat geval een erfdienstbaarheid kunnen vestigen, zodat eigenaar 2 een recht van overpad krijgt en dus over het perceel van eigenaar 1 mag lopen om bij zijn eigen stuk grond te komen.

Let op verjaring

Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door verjaring. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde situatie al zo lang bestaat dat er na verloop van een (bepaalde) termijn automatisch een erfdienstbaarheid is ontstaan. Als de verjaring te goeder trouw is dan bedraagt de termijn 10 jaar. Is de eigenaar van het heersend erf niet te goeder trouw dan bedraagt de termijn 20 jaar.

Begrippenlijst >>

Contact >>