Page content

Bankgarantie

bankgarantie

Bankgarantie

Wat is een bankgarantie?

Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat. Dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een bankgarantie dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal komen koper en verkoper overeen dat de bankgarantie bij de notaris binnen moet zijn. Circa één week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst gaan de originele stukken naar de notaris. Die de data in de gaten houdt m.b.t. gestelde bankgarantie. Mocht de bankgarantie niet op tijd bij de notaris binnen zijn. Zal de notaris aktie ondernemen zodat koper alsnog zijn verplichting nakomt. Verkoper en makelaar worden hiervan ook op de hoogte gesteld. In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten. Hieronder een voorbeeld van artikel 4 koopovereenkomst VBO Makelaar.

Bankgarantie, Waarborgsom

Artikel 4

 1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht uiterlijk op…………… bij de notaris als waarborgsom te storten een bedrag van: € ………….,-(zegge:………………..) op rekeningnummer……………….t.n.v. Notariskantoor………….. te Zwolle.
 2. In plaats van deze waarborgsom kan koper desgewenst, binnen de hiervoor genoemde termijn, bij en ten genoegen van de notaris, een door een in Nederland gevestigde bank of schadeverzekeraar in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht afgegeven bankgarantie tot laatstgemeld bedrag deponeren. Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en gedurende één maand na de in artikel 1 genoemde datum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten dat de bank of schadeverzekeraar, op het eerste verzoek van de notaris, het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.
 3. De waarborgsom zal, behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van een overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 12 bepaalde, met de koopprijs worden verrekend voor zover de koopprijs en de kosten en belastingen niet uit een door koper verkregen of te verkrijgen financiering worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan.
 4. Bij niet nakoming van de bij dit artikel aan koper opgelegde verplichting is artikel 12 van deze overeenkomst van toepassing.
 5. Zolang op grond van het vorenstaande geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de waarborgsom heeft plaatsgevonden, houdt de notaris de waarborgsom onder zich, totdat, bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is beslist aan wie hij de waarborgsom moet afdragen, zulks behoudens een eensluidende betalingsopdracht van beide partijen.

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete

Artikel 12

 1. Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen. Gemelde termijn kan reeds lopen voordat een partij nalatig is.
 2. Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade, die de wederpartij dientengevolge lijdt, te vergoeden. De wederpartij kan alsdan de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbinden.

Verplichtingen nakomen

Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij niettemin gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet tijdige nakoming te vergoeden.

 1. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering dan wel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige partij daarnaast, ten behoeve van de wederpartij, een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent van de totale koopprijs. Voor zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding. De notaris wordt bij deze onherroepelijk bevoegd verklaard om, na verloop van genoemde termijn van acht dagen:
  – indien koper in verzuim is, het bedrag van de door deze verschuldigde boete, indien verkoper zulks wenst, aan verkoper te betalen uit de bij de notaris door koper onderscheidenlijk door een bank krachtens een gestelde bankgarantie gestorte bedragen, voor zover deze daartoe toereikend zijn;
  – indien verkoper in verzuim is, de door koper gedeponeerde bankgarantie aan hem terug te zenden c.q. de door koper gestorte waarborgsom aan hem terug te betalen. .

Ontbinden?

 1. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden en nakoming verlangt. Zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de in artikel 12 lid 1 vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille van de totale koopprijs. Onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding. Indien de wederpartij na verloop van tijd de overeenkomst alsnog ontbindt dan zal deze boete verschuldigd zijn voor elke dag na afloop van de in artikel 12 lid 1 vermelde termijn van acht dagen verstreken tot aan de dag waarop de overeenkomst ontbonden is.
 1. Partijen verbinden zich bij de akte van overdracht afstand te doen van het recht om op welke grond dan ook ontbinding van deze overeenkomst te verlangen.

Begrippenlijst >>

Contact >>