Page content

Asbest

Asbest

Asbest

 

 

 

Wat is Asbest?

Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Het komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Soms is deze stof lastig te herkennen en moet er een onderzoek plaats vinden om de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen aan te tonen. Vanaf 1993 is de verwerking asbestmateriaal verboden en zijn in de fabrieken bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten vervangen door asbestvrije golfplaten.

Waar zitten asbesthoudend stoffen nog meer in?

Asbesthoudende stoffen zitten ook soms ook in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gaskachels, cv-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Verschillende soorten

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte*asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe), amosiet (bruine), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen)

De meest gebruikte asbestsoort, ruim 90%, was chrysotiel/wit*asbest. Verder is er amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest gebruikt (samen 10%). Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker is dan serpentijn-groep. Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het behoort. Na verwerking van het materiaal kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

Overheid stimuleert verwijderen

De regering stimuleert het verwijderen van asbesthoudende stoffen, zo moeten asbesthoudende elementen die rechtstreeks in aanraking komen met de buitenlucht. Uiterlijk voor 2024 worden verwijderd. Check de subsidiemogelijkheden.

Blogbericht oktober 2016

Wanneer moet ik materiaal met asbest (laten) verwijderen?

Materialen met asbesthoudende stoffen hoef je niet altijd te (laten) verwijderen. Als het asbest in materiaal zit en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig. Zit het asbest niet in materiaal dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet je het afschermen of (laten) verwijderen. Huur je een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Hechtgebonden

Hechtgebonden asbest hoef je meestal niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar op.

Losgebonden

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter.

Inventarisatie

Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of er asbest in het gebouw zit. En waar het asbest zit en hoe de situatie is. Je schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen.

Zelf verwijderen

Je mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat je het materiaal beschadigt. Je kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen. Je mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen.

Je moet altijd een sloopmelding doen bij de gemeente als je asbest gaat verwijderen. De gemeente kan je verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen en waar je het materiaal kwijt kunt.

Laten verwijderen door gecertificeerd bedrijf

Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan je als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Is er een risico dat asbestvezels vrijkomen? Dan moet een gecertificeerd bedrijf het verwijderen. De gemeente kan je vertellen wanneer je asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Die staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Kosten verwijdering

Voor verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Verwijdering op andere plekken in en om de woning betaal je zelf. Hiervoor is geen subsidie. Mensen met een uitkering kunnen bij sommige gemeenten terecht voor bijzondere bijstand. Prijzen voor asbestsanering kunt je opvragen bij gecertificeerde asbestverwijderaars.

Verwijdering bij verkoop huis

Als je een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezig asbesthoudend materiaal niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of het in de woning zit? Dan kun je een professioneel bedrijf een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Je betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet je de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of je moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt.

Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek. Raadpleeg bij twijfel een expert en vraag de makelaar of er asbesthoudende materialen in de woning of bijgebouwen zijn verwerkt. Soms wordt in de oude akte van levering daarnaar verwezen maar de asbesthoudende materialen kunnen ook inmiddels zijn verwijderd.

Zie ook asbestclausule >>

Begrippenlijst >>

Contact >>

Video Asbest Groot Probleem?

Deze video heb ik in 2013 opgenomen toen ikzelf nog in een huis met asbest woonde. Inmiddels zijn de regels met betrekking tot asbest aangepast. Alle asbesthoudende materialen die met de buitenlucht in aanraking komt moeten in de toekomst worden verwijderd.

Audio: Asbest in een woning

Klik voor meer info:

Huis verkopenwaardebepalingaankoopmakelaartaxatieover ons.