Page content

Akte van levering

Akte van levering

Akte van levering

Akte van levering

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

Afspraken goed vastleggen

Zomer Makelaars ziet erop toe dat de gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst door de notaris in de leveringsakte zijn verwerkt. let op: Deze akte is geen vervanging van de koopovereenkomst. De gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst blijft na transport en overdracht geldig.

Leveringsakte

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. Overigens zal de notaris proberen eventuele ‘gaten’ in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Hij nodigt daartoe partijen en hun adviseurs uit voor een bespreking op zijn kantoor. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid

De notaris moet een uitgebreid doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. Ook naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. De notaris ziet erop toe dat zowel de verkoper als de koper voldoet aan de in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering. Levering zal volgens afspraak, vrij van hypotheken of beslagen geleverd moeten worden. De koopsom moet op tijd zijn gestort op de derden-rekening van de notaris.

Geregistreerd bij Kadaster

Bij het kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen. Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.

Beide inschrijvingen zijn openbaar, zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken er op rusten.

Leveringsakte >>

Begrippenlijst >>

 

Huis-verkopen-Zomer-Makelaars-ZwolleGratis-Waardebepaling-Zomer-Makelaars-ZwolleContact Zomer Makelaars Zwolle