Page content

Meer duidelijkheid over particuliere erfpacht

particuliere erfpacht

particuliere erfpacht

Particuliere erfpacht

Banken zetten opnieuw enkele belangrijke stappen voor de financiering van woningen op particuliere erfpacht, door duidelijkheid te geven over particuliere erfpachtrechten.

Vorig   jaar   werden   criteria   opgesteld   voor   de   financierbaarheid   van   particuliere erfpachtrechten die zijn uitgegeven voor 1 april 2012. Hiermee werd perspectief geboden aan bestaande huizenbezitters. Banken zullen deze criteria nu ook gaan toepassen op erfpachtrechten die tot en met 31 december 2012 worden gevestigd. Daarnaast is er een bancaire richtlijn opgesteld voor particuliere erfpachtrechten die gevestigd worden vanaf 1 januari 2013.

Voor de financierbaarheid van woningen op particuliere erfpachtrechten die vanaf volgend jaar worden gevestigd. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een bancaire richtlijn gemaakt. Hierin wordt beschreven wat banken als verantwoord financierbaar achten maar laat vrijheid voor individuele partijen om hiervan af te wijken. Hiermee geeft de Nederlandse Vereniging van Banken binnen haar verantwoordelijkheid duidelijkheid voor te vestigen toekomstige particuliere erfpacht.

NVB

Tegelijk roept de NVB de wetgever en toezichthouder op brede maatschappelijke kaders te schetsen voor toekomstige particuliere erfpachtrechten. Banken kunnen vanuit hun rol als financier alleen oordelen over de financierbaarheid van particuliere erfpachtrechten.

De NVB is voorstander van een bredere discussie over particuliere erfpacht die verder gaat dan de financiering van erfpachtrechten. Zo’n discussie moet vanwege het algemeen maatschappelijke belang onder aanvoering van de overheid worden gevoerd. De NVB gaat ervan uit dat eventuele nadere regulering van erfpacht. Bijvoorbeeld door afdwingbare regels voor erfverpachters, een positieve werking zal hebben op de erfpachtmarkt.

Sinds 16 april j.l. kunnen bestaande erfpachtrechten worden getoetst bij elke notaris in Nederland op basis van de criteria. Uitgangspunt bij de financiering van particuliere erfpacht is dat contracten waarin erfpachtrechten worden vastgelegd bescherming bieden aan erfpachters en banken die hen een hypotheek verstrekken.

De richtlijn voor de financierbaarheid van woningen op particuliere erfpachtrechten te vestigen vanaf 1 januari volgend jaar wordt nu al gepubliceerd (link). Dit geeft erfverpachters die van plan zijn particuliere erfpachtrechten te vestigen na 1 januari 2013, de mogelijkheid zich hierop alvast te oriënteren.

De uiteindelijke hypotheekverstrekking is altijd de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke banken. Hierbij spelen ook andere -individuele- factoren een rol, zoals de omvang van de lening ten opzichte van de waarde van de woning en het inkomen van de aanvrager. Uitgangspunt is verantwoorde hypotheekverstrekking.

bron: NVB

Contact >>